„Математика со компјутер“

NCRIPU

Description Овој настан ќе биде организиран во вид на натпревар за учениците од III одделение од ОУ „Св. Климент Охридски“ од Битола. Натпреварот ќе биде во просториите на Факултетот за информатички и комуникациски техниологии. Истиот ќе го водат професорите, а учениците ќе бидат поделени во групи под менторство на студенти. Комисија ќе бидат 3 студенти и наставничките. Учениците ќе имаат за задача на направат програма која ќе опфаќа едноставни математички операции.
Победник ќе биде една од групите и ќе добие симболична награда.
Целта на натпреварот е учениците да изведуваат едноставни математички операции со компјутер, користејчи го програмирањето.Lieu

Tranche d'âge 8 - 9

Niveau

Type Événement en présentiel

Date 16.10.2019    10:00 - 13:00

Adresse О.У „Св. Климент Охридски, ул. Димче Лахчански бб
7000 Битола

Participants max. 30 Vous voulez participer ? Veuillez contacter notre responsable local.

La participation est gratuite
Les prix Meet and Code "Diversity"

Contact NCRIPU Site web: http://ousvklimentohridskibt.weebly.com/
Adresse e-mail du contact: monikamarkovsk34@gmail.com

Partager sur les réseaux sociaux