„Математика со компјутер“

NCRIPU

Beschrijving Овој настан ќе биде организиран во вид на натпревар за учениците од III одделение од ОУ „Св. Климент Охридски“ од Битола. Натпреварот ќе биде во просториите на Факултетот за информатички и комуникациски техниологии. Истиот ќе го водат професорите, а учениците ќе бидат поделени во групи под менторство на студенти. Комисија ќе бидат 3 студенти и наставничките. Учениците ќе имаат за задача на направат програма која ќе опфаќа едноставни математички операции.
Победник ќе биде една од групите и ќе добие симболична награда.
Целта на натпреварот е учениците да изведуваат едноставни математички операции со компјутер, користејчи го програмирањето.Locatie

Leeftijdsgroep 8 - 9

Moeilijkheidsgraad

Type Offline-Event

Datum 16.10.2019    10:00 - 13:00

Adres О.У „Св. Климент Охридски, ул. Димче Лахчански бб
7000 Битола

Max. aantal deelnemers 30 Wilt u deelnemen? Contacteer onze lokale contactpersoon.

Participation is free.
Meet and Code Award Diversity (Diversiteit)

Contact NCRIPU Website: http://ousvklimentohridskibt.weebly.com/
e-mailadres van contactpersoon: monikamarkovsk34@gmail.com

Deel op Sociale Media