„Математика со компјутер“

NCRIPU

Popis Овој настан ќе биде организиран во вид на натпревар за учениците од III одделение од ОУ „Св. Климент Охридски“ од Битола. Натпреварот ќе биде во просториите на Факултетот за информатички и комуникациски техниологии. Истиот ќе го водат професорите, а учениците ќе бидат поделени во групи под менторство на студенти. Комисија ќе бидат 3 студенти и наставничките. Учениците ќе имаат за задача на направат програма која ќе опфаќа едноставни математички операции.
Победник ќе биде една од групите и ќе добие симболична награда.
Целта на натпреварот е учениците да изведуваат едноставни математички операции со компјутер, користејчи го програмирањето.Místo konání

Věková skupina 8 - 9

Obtížnost

Typ Off-line akce

Datum 16.10.2019    10:00 - 13:00

Adresa О.У „Св. Климент Охридски, ул. Димче Лахчански бб
7000 Битола

Max. počet účastníků 30 Chcete se zúčastnit? Kontaktujte naši místní kontaktní osobu.

Účast na akci je zdarma
Meet and Code Award Diversity (Rovné příležitosti)

Kontakt NCRIPU Webové stránky: http://ousvklimentohridskibt.weebly.com/
E-mailová adresa kontaktní osoby: monikamarkovsk34@gmail.com

Sdílet na sociálních sítích