„Математика со компјутер“

NCRIPU

Beschreibung Овој настан ќе биде организиран во вид на натпревар за учениците од III одделение од ОУ „Св. Климент Охридски“ од Битола. Натпреварот ќе биде во просториите на Факултетот за информатички и комуникациски техниологии. Истиот ќе го водат професорите, а учениците ќе бидат поделени во групи под менторство на студенти. Комисија ќе бидат 3 студенти и наставничките. Учениците ќе имаат за задача на направат програма која ќе опфаќа едноставни математички операции.
Победник ќе биде една од групите и ќе добие симболична награда.
Целта на натпреварот е учениците да изведуваат едноставни математички операции со компјутер, користејчи го програмирањето.Veranstaltungsort

Altersgruppe 8 - 9

Schwierigkeitsgrad

Typ Offline-Event

Datum 16.10.2019    10:00 - 13:00

Adresse О.У „Св. Климент Охридски, ул. Димче Лахчански бб
7000 Битола

Max. Teilnehmerzahl 30 Sie möchten am Event teilnehmen? Dann kontaktieren Sie bitte den unten genannten Ansprechpartner.

Die Teilnahme ist kostenlos.
Meet and Code Award Diversity

Kontakt NCRIPU Website: http://ousvklimentohridskibt.weebly.com/
E-Mail des Ansprechpartners: monikamarkovsk34@gmail.com

Auf Social Media teilen