„Математика со компјутер“

NCRIPU

Opis Овој настан ќе биде организиран во вид на натпревар за учениците од III одделение од ОУ „Св. Климент Охридски“ од Битола. Натпреварот ќе биде во просториите на Факултетот за информатички и комуникациски техниологии. Истиот ќе го водат професорите, а учениците ќе бидат поделени во групи под менторство на студенти. Комисија ќе бидат 3 студенти и наставничките. Учениците ќе имаат за задача на направат програма која ќе опфаќа едноставни математички операции.
Победник ќе биде една од групите и ќе добие симболична награда.
Целта на натпреварот е учениците да изведуваат едноставни математички операции со компјутер, користејчи го програмирањето.Lokacija

Dobna skupina 8 - 9

Stepen težine

Vrsta Offline-Event

Datum 16.10.2019    10:00 - 13:00

Adresa О.У „Св. Климент Охридски, ул. Димче Лахчански бб
7000 Битола

Max. broj učesnika 30 Želite učestvovati? Molimo da kontaktirate našeg lokalnog operatera zaduženog za kontakte.

Učešće je besplatno
Meet and Code Award Diversity

Kontakt NCRIPU Website: http://ousvklimentohridskibt.weebly.com/
Email kontakt osobe: monikamarkovsk34@gmail.com

Podijeli na društvenim medijima