„Математика со компјутер“

NCRIPU

Description Овој настан ќе биде организиран во вид на натпревар за учениците од III одделение од ОУ „Св. Климент Охридски“ од Битола. Натпреварот ќе биде во просториите на Факултетот за информатички и комуникациски техниологии. Истиот ќе го водат професорите, а учениците ќе бидат поделени во групи под менторство на студенти. Комисија ќе бидат 3 студенти и наставничките. Учениците ќе имаат за задача на направат програма која ќе опфаќа едноставни математички операции.
Победник ќе биде една од групите и ќе добие симболична награда.
Целта на натпреварот е учениците да изведуваат едноставни математички операции со компјутер, користејчи го програмирањето.Location

Age group 8 - 9

Difficulty

Type Offline-Event

Date 16.10.2019    10:00 - 13:00

Address О.У „Св. Климент Охридски, ул. Димче Лахчански бб
7000 Битола

Max. Participants 30 You want to take part in? Please contact our local contact person.

Participation is free.
Meet and Code Award Diversity

Contact NCRIPU Website: http://ousvklimentohridskibt.weebly.com/
Mail of contact person: monikamarkovsk34@gmail.com

Share on Social Media