Apkārtraksts

Dalības nosacījumi


Atbilstības kritēriji Meet and Code grantam

Atbalsta saņemšanai var pieteikties tikai nevalstiskas organizācijas no šādām valstīm: Austrija, Beļģija, Bosnija un Hercegovina, Bulgārija, Horvātija, Čehija, Kipra, Dānija, Igaunija, Francija, Somija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Īrija, Itālija, Kazahstāna, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Krievija, Serbija, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Zviedrija, Šveice, Apvienotā Karaliste un Ukraina. Visas iesniegtās digitalizācijas un programmēšanas pasākumu idejas ir jāplāno īstenot laika posmā no 2021. gada 1. septembra līdz 31. oktobrim un jāpielāgo ES Programmēšanas nedēļai. Pasākumiem ir jāattiecas uz bērniem un jauniešiem vecumā no 8 līdz 24 gadiem, un dalībniekiem tiem ir jābūt bez maksas. Sīkāka informācija sadaļā Finansēšanas kritēriji iesniegto projektu ideju atlasei.

Kas veido Meet and Code?

Programmatūras izstrādes kompānija SAP, vācu labdarības organizācija Haus des Stiftens gGmbH un attiecīgie partneri TechSoup Europe tīklā ir vadošās organizācijas, kas atbalsta Meet and Code iniciatīvu.

Iniciatīvu finansē SAP. Iniciatīvu izveidojusi ir bezpeļņas organizācija Haus des Stiftens GmbH. Tā ir atbildīga arī par atbalstāmo projektu atlasi Vācijā, Austrijā un Šveicē, kā arī par SAP nodrošināto līdzekļu sadali (turpmāk arī 'SAP Līdzekļi ). Haus des Stiftens gGmbH koordinē projekta līdzekļus ar TechSoup Europe tīkla attiecīgo valstu partneru starpniecību, kas ir atbildīgi pārējās valstīs. Iniciatīvu atbalsta arī plašs iesaistīto sponsoru loks.

Pretendentu organizāciju apstiprināšana

Organizācijām, kas ir ieinteresētas pieteikties Meet and Code grantam, vispirms jāreģistrējas Meet and Code vietnē un jāapstiprina nevalstiskas organizācijas statuss. Šo validāciju veiks TechSoup Europe tīkla partneris pieteikuma iesniedzējas organizācijas valstī.

Organizācijas pilnvarotajiem pārstāvjiem jāsniedz informācija par viņu organizāciju un jāievada detalizēts pasākuma idejas apraksts un derīga kontaktinformācija. Katra organizācija ir tiesīga iesniegt vairāk nekā vienu pasākuma ideju, ja tā ietver ievērojami atšķirīgus projektus.

Ideju iesniegšanas periods

Organizācijas var iesniegt savas pasākumu idejas laikā no 01.06.2021 līdz 15.09.2021 ieskaitot. Noteicošais faktors, kas ļauj vietējam partnerim novērtēt ideju, ir sniegtās informācijas un iesniegto dokumentu pilnīgums līdz reģistrācijas beigām.

Pasākuma idejas vērtēšana

Katru pasākuma ideju novērtēs Haus des Stiftens GmbH vai, atsevišķos gadījumos, tā partneris TechSoup Europe tīklā. Pēc četrām nedēļām organizācijas pārstāvis pa e-pastu tiks informēts, vai iesniegtā ideja tiks finansēta vai nē.

Ja pasākuma ideja tiek noraidīta, vietējais TechSoup Europe partneris pēc nevalstiskās organizācijas pieprasījuma var dalīties ar noraidījuma iemeslu ar atbildīgo personu. Organizācija var atkārtoti iesniegt ideju, kad tā ir pārskatīta. Ja tā vēlreiz tiek noraidīta, ideju vairs nevar iesniegt.

Iesniedzot idejas, pieteikuma iesniedzējs piekrīt, ka katra apstiprinātā un sponsorētā pasākuma ideja tiks automātiski publicēta tīmekļa vietnē www.meet-and-code.org un būs redzama visiem lietotājiem.

Finansēto pasākumu izpildes periods

Finansētajam pasākumam jānotiek laikā no 2021. gada 1. septembra līdz 31. oktobrim.

Meet and Code granta summa

Katra finansējuma saņemšanai apstiprinātā pasākuma ideja saņem 400 € , lai to realizētu. Haus des Stiftens gGmbH patur tiesības atsevišķos gadījumos palielināt vai samazināt finansējuma apmēru.

Finansēšanas kritēriji iesniegto projektu ideju izvēlē

Pasākuma ideja atbilst sekojiešiem pamatkritērijiem:

 1. Iesniegtās pasākuma idejas mērķis ir iedvesmot un iepazīstināt jauniešus ar tehnoloģiju un programmēšanas pasauli. Katram pasākumam jābūt saistītam ar tehnoloģiju un programmēšanas tēmu.
 2. Pasākums jāīsteno laikā no 2021. gada 1. septembra līdz 31. oktobrim.
 3. Mērķa auditorija ir bērni un jaunieši vecumā no 8 līdz 24 gadiem.
 4. Dalībai pasākumā viņiem ir jābūt bez maksas.

Atbilstošie pretendenti: Savas idejas iesniegt var tikai nevalstiskas organizācijas, izmantojot savas valsts Meet and Code vietni.

 1. Pasākumus iniciē, pārvalda un vada pati iesniedzēja nevalstiskā organizācija. Iesniedzēja nevalstiskā organizācija ir atbildīga par visu, kas notiek projekta plānošanas, organizēšanas, vadīšanas un pārraudzības laikā.
 2. Grantu izmaksā tikai nevalstiskām organizācijām, kas var pierādīt savu nevalstiskas organizācijas statusu. Pierādījumi ir jāsniedz validācijas procesā, ko veic TechSoup Europe tīkla partneris pieteikuma iesniedzējas organizācijas valstī.

Papildus pamatprasībām, 2021. gada konkursam piemēroti sekojoši noteikumi:

 1. Visas pasākumu idejas ir jāīsteno virtuālajā vidē.
 2. Pasākums jāplāno vismaz 90 minūtes. Šo laika apjomu var izmantot vienā sesijā vai arī sadalīt vairākās sesijās.
 3. Tiešraides pasākumi ir jāveido vismaz 10 dalībniekiem.
 4. Pasākumu formāts drīkst būt
  a) Tiešraides pasākums, piemēram, vebinārs vai virtuāla programmēšanas darbnīca
  b) Pasākums, kas nenotiek tiešraidē, taču notiek ar dalībnieku obligātu savstarpējo mijiedarbību tiešsaistē, piem. MOOC ar Biežāk uzdoto jautājumu sesiju tiešsaistē-tiešraidē.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka finansējumu var izmantot tikai ar pasākuma norisi saistītiem izdevumiem, tas ir:

 1. nodarbību pasniedzēji
 2. tiešsaistes mācību līdzekļu licences
 3. Mācību materiāli dalībniekiem, ieskaitot sagatavošanu un nosūtīšanu, piem., darba grāmatas vai aparatūra
 4. Komunikācija, lai sasniegtu potenciālos dalībniekus, piem. skrejlapas, plakāti, tiešsaistes mārketings
 5. Profesionāls ārējs atbalsts tiešsaistes pasākuma norisei, piem., tehniskā palīdzība. Pasākuma norises vietas noma, ja tas nepieciešams, piemēram, dēļ tehniskās infrastruktūras

Haus des Stiftens gGmbH vai attiecīgi tā partneris TechSoup Europe tīklā nosaka finansējuma piešķīrumu pēc saviem ieskatiem, tiklīdz organizācija ir izpildījusi atlases kritērijus.

Nepastāv automātiskas tiesības uz noraidījuma iemesliem, kā arī pretendentam nav likumīgu tiesību uz dotāciju. Tāpat arī nav pienākuma, ja ir izpildītas finansēšanas pamatnostādnes.

Izslēgšanas kritēriji

Finansējums neattiecas uz šādām pasākumu idejām:

 • Pasākumi, kas nav izstrādāti un netiek īstenoti kādā no iesaistītajām valstīm
 • Politiskas vai reliģiskas iniciatīvas
 • Projekti, kas sniedz labumu tikai indivīdiem
 • Projekti, kas nav saistīti ar Meet and Code

Pienākums atskaitīties

 1. Par finansētajiem pasākumiem

  Katrai finansētai bezpeļņas organizācijai ir pienākums atbildēt uz pārskata aptauju. Aptauja sastāv no divām anketām, no kurām viena jāaizpilda pirms un viena - pēc pasākuma norises laika. Katrai organizācijai ir viena aptauja, neatkarīgi no organizācijas veikto pasākumu skaita. Aptaujas veidlapa tiks nosūtīta uz katra atbalstītā pasākuma kontaktpersonas e-pasta adresi līdz 2021. gada 1. septembrim.

  Aptaujā jāiekļauj vismaz šāda informācija:

  • Organizācijas nosaukums
  • Pasākuma nosaukums
  • Pasākuma norises vieta
  • Pasākuma datums
  • Pasākuma veids
  • Dalībnieku skaits un dzimums
  • Pašnovērtējums par digitalizācijas līmeni organizācijā
  • Atsauksmes Meet and Code programmai

  Papildus atskaites aptaujai ir arī dalībnieku aptauja, kas paredzēta pasākuma dalībniekiem. Finansētajai nevalstiskajai organizācijai tiek lūgts novadīt dalībniekiem tās aizpildīšanu pasākuma sākumā un beigās. Šī aptauja ir brīvprātīga.

  Sniedzot informatīvus materiālus, jo īpaši attēlus un video vai vārdus, organizācijām ir pienākums ievērot piemērojamos tiesību aktus un atbrīvot Haus des Stiftens gGmbH un tā partnerus no visām trešo personu pretenzijām, piemēram, autortiesību, preču zīmju tiesību, citu rūpnieciskā īpašuma tiesību vai citu tiesību pārkāpumu dēļ, un šajā sakarā atlīdzināt zaudējumus. Lai aizsargātu attēloto personu privātās dzīves neaizskaramības tiesības (jo īpaši nepilngadīgo gadījumā ar viņu vecāku parakstu), var pieprasīt piekrišanas deklarācijas.

 2. Par finanšu resursu izmantošanu; Ziedojuma apstiprināšana

  Finansētajām organizācijām no Vācijas, Austrijas un Šveices jāiesniedz Haus des Stiftens gGmbH apstiprinājums par ziedojumu, kas saņemts saskaņā ar Meet and Code iniciatīvu. Finansētajām organizācijām no pārējām valstīm var tikt un var arī netikt prasīts nosūtīt īpašu veidlapu attiecīgajiem TechSoup Europe tīkla valstu partneriem, lai apstiprinātu ziedojumu saņemšanu.

 3. Dokumentācijas termiņi

  Finansētajai organizācijai ziedojuma apstiprinājums ir jānodrošina 14 dienu laikā pēc pasākuma pabeigšanas. Atskaites aptaujas finansētajām organizācijām jāpabeidz 48 stundu laikā pēc pasākuma beigām.

 • Balvas: Katras kategorijas trīs finālisti tiks apbalvoti ar ielūgumu uz balvas noslēguma pasākumu, kas notiks virtuāli vai uz vietas klātienē, un kas ietvers pamatprogrammu un semināru. Klātienes noslēguma pasākuma gadījumā tiks segti ceļa izdevumi, uzturēšanās un ēdināšanas izdevumi. Balvas noslēguma pasākumā var piedalīties divi cilvēki no katras organizācijas. Pirmā vieta katrā kategorijā saņems papildu naudas balvu 2000 eiro apmērā.
 • Tiesiskās aizsardzības līdzekļi un atbildība: Organizators neuzņemas atbildību par braucienu uz balvas noslēguma pasākumu. Tiesiskā aizsardzība ir izslēgta.
 • Publiskā komunikācija

  Projekta partneris ir tiesīgs pilnībā izmantot iepriekš minētās atskaites un aptaujas rezultātus, tai skaitā sniegtos informatīvos materiālus, kā arī informāciju par apbalvojuma dalībniekiem un uzvarētājiem ar attiecīgā pasākuma ideju - kā daļu no savām atskaitēm. Pieteikuma iesniedzējs tam piekrīt, iesniedzot idejas un sniedzot papildu informāciju savas līdzdalības gaitā.

  Lai stiprinātu Meet and Code ideju, organizācijām ir pienākums izmantot Meet and Code logotipu savās sabiedrisko attiecību aktivitātēs, kas saistītas ar finansētajiem pasākumiem. Pareiza logotipa lietošana ir izskaidrota stila rokasgrāmatā. Logotipa lietošana jādokumentē pa e-pastu uz latvia@meet-and-code.org  Turklāt mēs ļoti aicinām organizācijas izmantot iniciatīvas tēmturi: #meetandcode #codeEU un #sap4good to komunikācijā sociālajos tīklos. Meet un Code nodrošinās sociālo mediju sienu, kurā tiks uzskaitītas visas ziņas, izmantojot minēto tēmturi, un prezentēs tās Meet un Code tīmekļa vietnēs.

  Pienākumi; Atbildības

  Meet and Code notiek saskaņā ar ES Programmēšanas nedēļu, un tās mērķis ir stiprināt šo Eiropas mēroga iniciatīvu. Tāpēc mēs aicinām visas finansētās NVO reģistrēt Meet and Code finansētos pasākumus arī ES Kodēšanas nedēļas vietnē.

  Par projekta norisi atbild nevalstiskā organizācija, kas iesniegusi pasākuma ideju. Iniciatīvas partneri nekādā veidā neuzņemas atbildību un pienākumu par projektu vai tā īstenošanu. Iniciatīvas partneri nav atbildīgi par kaitējumu, zaudējumiem, ievainojumiem vai neizpildījumu, kas radies dalībniekiem, trešām personām vai juridiskām personām projekta reģistrācijas vai īstenošanas dēļ. Tāpat iniciatīvas partneri nav atbildīgi par juridiskām saistībām projekta dalībniekiem vai dalībniekiem projekta izpildes dēļ neatkarīgi no tā, vai saistības ir saistītas ar finansējuma resursiem vai nē.

  Iniciatīvas partneri nav atbildīgi par kaitējumu datoriem saistībā ar piedalīšanos vai materiālu lejupielādi saistībā ar iniciatīvu Meet and Code.

  Atcelti projekti; Līdzekļu atlikums

  Ja projekts kāda iemesla dēļ netiek īstenots vai ja pēc projekta īstenošanas paliek līdzekļu atlikums, pieteikuma iesniedzējam ir pienākums bez liekas kavēšanās par šādu faktu ziņot Haus des Stiftens un tas var ierosināt īstenot līdzīgus projektus, kurus varētu finansēt ar atlikušajiem līdzekļiem.

  Pēc Haus des Stiftens ieskatiem jebkura atlikusī naudas summa ir vai nu jāatdod Haus des Stiftens (vai attiecīgajai Tech Soup partnerorganizācijai), vai arī jāizmanto kārtējā kalendārā gada laikā saskaņā ar visiem piemērojamajiem noteikumiem un noteikumiem labdarības projektiem, kas ir līdzīgi iesniegtajam projektam (par programmēšanas tēmu). Pēdējā gadījumā pieteikuma iesniedzējs piekrīt nodrošināt un uzņemties atbildību par to, ka šādus atlikušos līdzekļus var izmantot tikai labdarības mērķiem. Ja līdzekļus izmanto līdzīgam projektam, pieteikuma iesniedzēja pienākums bez kavēšanās ziņot par šādu finanšu līdzekļu izlietojumu paliek spēkā.