Билтен

Безбедност при возење

Qendra per Edukim dhe Mesim Inovativ - STEMLab

Опис Настанот е поврзан со програмирање на автономните возила за подобрување на безбедноста при возење. Со кодирање се постигнува автономните возила да реагираат на боите на семафор и другите светлечки собраќајни знаци. Роботот застанува на црвена боја и почнува да се движи при зелена боја. Исто така се детектира линија при возење помагајќи на овој начин да ги спречат возачите да заспијат а тоа всушност придонесува на намалување на различните незгоди во собрачајот.
ПОВРЗАНОСТ
Се покрева дискусија со учениците околу следните прашања :
- Како автономните возила реагираат на различните cветлосни собраќајни знаци и семафори?
- Што може да се случи ако возач заспива при возење?
- Како може да се детектира дека возачот заспал?
Учениците се потикнуваат да ги документираат своите идеи со текст, видео, слики или други креативни медиуми.
Се објаснува и улогата на различните сензори при конструкција и произвдство на автономните возила. Се објаснува сензорот на боја при конструкција на роботот, начинот на кој тој рагира на интензитетот на светлината и како истата влијае на ориентацијата на роботот по дадена линиска патека.Location

Возрасна група 9 - 15

Тешкотија

Вид Офлајн настан

Date 16.10.2019    11:30 - 13:30

Адреса ООУ „Братство - Миѓени„
1200 Тетово

Максимален број учесници 25 Вие сакате да учествувате? Ве молиме да го контактирате нашето лице за контакт.

Учеството е бесплатно.
Награда на Meet and Code Code for your community (Кодирај за твојата заедница)

Контакт Qendra per Edukim dhe Mesim Inovativ - STEMLab Веб-страница: www.stemlab.org.mk
Имејл на лицето за контакт: info@stemlab.org.mk

Споделување на социјални медиуми