Билтен

„Математика со компјутер“

NCRIPU

Опис Овој настан ќе биде организиран во вид на натпревар за учениците од III одделение од ОУ „Св. Климент Охридски“ од Битола. Натпреварот ќе биде во просториите на Факултетот за информатички и комуникациски техниологии. Истиот ќе го водат професорите, а учениците ќе бидат поделени во групи под менторство на студенти. Комисија ќе бидат 3 студенти и наставничките. Учениците ќе имаат за задача на направат програма која ќе опфаќа едноставни математички операции.
Победник ќе биде една од групите и ќе добие симболична награда.
Целта на натпреварот е учениците да изведуваат едноставни математички операции со компјутер, користејчи го програмирањето.Location

Возрасна група 8 - 9

Тешкотија

Вид Офлајн настан

Date 16.10.2019    10:00 - 13:00

Адреса О.У „Св. Климент Охридски, ул. Димче Лахчански бб
7000 Битола

Максимален број учесници 30 Вие сакате да учествувате? Ве молиме да го контактирате нашето лице за контакт.

Учеството е бесплатно.
Награда на Meet and Code Diversity (Разновидност)

Контакт NCRIPU Веб-страница: http://ousvklimentohridskibt.weebly.com/
Имејл на лицето за контакт: monikamarkovsk34@gmail.com

Споделување на социјални медиуми