„Математика со компјутер“

NCRIPU

Descrição Овој настан ќе биде организиран во вид на натпревар за учениците од III одделение од ОУ „Св. Климент Охридски“ од Битола. Натпреварот ќе биде во просториите на Факултетот за информатички и комуникациски техниологии. Истиот ќе го водат професорите, а учениците ќе бидат поделени во групи под менторство на студенти. Комисија ќе бидат 3 студенти и наставничките. Учениците ќе имаат за задача на направат програма која ќе опфаќа едноставни математички операции.
Победник ќе биде една од групите и ќе добие симболична награда.
Целта на натпреварот е учениците да изведуваат едноставни математички операции со компјутер, користејчи го програмирањето.



Localização

Faixa etária 8 - 9

Dificuldade

Tipo Evento Offline

Data 16.10.2019    10:00 - 13:00

Morada О.У „Св. Климент Охридски, ул. Димче Лахчански бб
7000 Битола

Máx. de Participantes 30 Quer participar? Por favor, contacte a nossa pessoa de contacto local.

A participação é gratuita.
Prémio Meet and Code Diversidade

Contacto NCRIPU Website: http://ousvklimentohridskibt.weebly.com/
Email da pessoa de contacto: monikamarkovsk34@gmail.com

Partilhar nas Redes Sociais