Od hrania k programovaniu.

Zvonkohra

Popis Replikovateľnosť- využiteľnosť podujatia bude viditeľná v ďalšom vyučovaní informatiky a to vo viacerých predmetoch, i v rámci CLIL, efektívneho vyučovania a rozvoja kritického myslenia. Výsledky budú hmatateľné- robotické zostavy, naprogramovateľné roboty a nehmatateľné- webová stránka, padlet, blogy a články v tlači, inovácia vyučovania . Na podujatí sa bude pracovať s LEGO® Education WeDo 2.0 - Súpravu LEGO WeDo 2.0 so základným softvérom pre PC- prenesenie skutočného vedeckého výskumu do nižších tried základných škôl. Kombináciou konštrukčných LEGO dielov s počítačovým rozhraním, senzormi a motormi, ovládanými užívateľsky príjemným programovacím prostredím, spoločne so žiackymi projektami a metodickými materiálmi pre učiteľov, zvýšený záujem žiakov o vedu a techniku a umožnenie im uvádzať ich vlastnú prácu do života. Umožňuje to :
Príklady dobrej praxe z overovania programovania. Od návrhu ku konštrukcii • Rozvoj kreativity pri hľadaní alternatívnych riešení • Rozvoj komunikácie a zdieľanie myšlienok pri skupinovej práci • Tvorba programu pre model • Práca so softwérovým nástrojom pre získavanie informácií • Využitie spätnej väzby pre korekciu programu.Miesto podujatia

AWARD

Number of votes: 112
Position: 4

Veková skupina 8 - 12

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 08.10.2018    10:30 - 15:30
15.10.2018    10:30 - 15:30

Adresa Základná škola
05971 Ľubica

Max. počet účastníkov 58 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award award.innovation

Kontakt Zvonkohra Webová stránka: www.ozzvonkohra.blogspot.sk
E-mailová adresa kontaktnej osoby: raffajove@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach