„Математика со компјутер“

NCRIPU

Popis Овој настан ќе биде организиран во вид на натпревар за учениците од III одделение од ОУ „Св. Климент Охридски“ од Битола. Натпреварот ќе биде во просториите на Факултетот за информатички и комуникациски техниологии. Истиот ќе го водат професорите, а учениците ќе бидат поделени во групи под менторство на студенти. Комисија ќе бидат 3 студенти и наставничките. Учениците ќе имаат за задача на направат програма која ќе опфаќа едноставни математички операции.
Победник ќе биде една од групите и ќе добие симболична награда.
Целта на натпреварот е учениците да изведуваат едноставни математички операции со компјутер, користејчи го програмирањето.Miesto podujatia

Veková skupina 8 - 9

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 16.10.2019    10:00 - 13:00

Adresa О.У „Св. Климент Охридски, ул. Димче Лахчански бб
7000 Битола

Max. počet účastníkov 30 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award Rôznorodosť (Diversity)

Kontakt NCRIPU Webová stránka: http://ousvklimentohridskibt.weebly.com/
E-mailová adresa kontaktnej osoby: monikamarkovsk34@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach