Newsletter

#No Hate Story

Youthfully Yours SK

Popis Je nespochybniteľné, že Internet zmenil spôsob akým mládež komunikuje a interaguje v sociálnych, či spoločenských vzťahoch. Vo všeobecnosti, internet uľahčuje komunikáciu medzi jednotlivcami a rôznymi skupinami vo verejnom priestore, posilňuje globálny aktivizmus, či cezhraničnú spoluprácu. Aj napriek množstvu pozitív však internet, osobitne sociálne siete, slúžia nielen ako priestor pre zdieľanie užitočných informácií, ale aj ako priestor na šírenie hnevu a nenávisti. Štatistiky ukazujú, že práve medzi mladými ľuďmi sa nenávistný obsah na internete šíri najrýchlejšie.
#No Hate Story reaguje na tento problém s cieľom upozorniť mládež na nebezpečenstvá a dôsledky spojené s šírením nenávistného obsahu na internete. Prostredníctvom neformálneho vzdelávania a zážitkového učenia si priblížime rôzne formy nenávistných prejavov, prediskutujeme vhodné reakcie a efektivitu nahlasovania nevhodného obsahu pri vybraných sociálnych sieťach. Digitálny storytelling a prácu s Hastagmi využijeme ako nástroje pre oslovenie mladých ľudí, pri ktorých hrozí rozvinutie radikálnych a nenávistných postojov, priblížime im problémy marginalizovaných skupín a podporíme budovanie pochopenia a tolerancie.Miesto podujatia

Veková skupina 15 - 19

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 09.10.2019    09:00 - 15:00

Adresa Gymnázium Konštantínova 2
080 01 Prešov

Max. počet účastníkov 40 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award Komunita (Community)

Kontakt Youthfully Yours SK Webová stránka: https://youthfullyyours.sk/sk/category/lokalne-aktivity/
E-mailová adresa kontaktnej osoby: rosa@youthfullyyours.sk

Zdieľať v sociálnych sieťach