Newsletter

Programovanie 2D hier v prostredí MakeCode Arcade

OZ PRÍRODA

Popis Je dôležité, aby absolventi univerzít disponovali nielen odbornými vedomosťami, ale aj sociálnymi a komunikačnými kompetenciami a boli kriticky mysliacimi absolventmi univerzity, ktorí sú schopní nielen akceptovať, ale aj verifikovať získané informácie. Cieľom projektu je rozvoj kľúčových kompetencii ako je tvorivosť a predstavivosť, kritické myslenie a riešenie problémov u študentov učiteľstva informatiky, ktorí následne tieto kompetencie využijú v ich budúcej profesii. V rámci projektu vytvoríme workshopy s cieľom rozvinúť tieto kompetencie pomocou zariadenia Kitronik ARCADE a online prostredia Microsoft MakeCode. Pomocou MakeCode Arcade sa študenti budú môcť zoznámiť s týmto prostredím, ktoré umožňuje vytvárať jednoduché 2D hry pomocou blokového programovania. Vytvorené hry si môžu vyskúšať na herných konzolách Kitronik Arcade. Ďalšou cieľovou skupinou budú žiaci zo základných škôl v rámci mesta Banská Bystrica, keďže online workshop bude prebiehať v rámci mimoškolskej činnosti, ktorú organizuje OZ Príroda spolu s Katedrou informatiky FPV UMB už štvrtý rok. V rámci mimoškolskej činnosti sú lektormi študenti učiteľstva informatiky pod dozorom vysokoškolských pedagógov z KI.

Veková skupina 11 - 24

Náročnosť

Typ Online podujatie

Dátum 07.10.2020    14:30 - 16:00
08.10.2020    14:30 - 16:00

Max. počet účastníkov 20 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award Bez účasti v súťaži

Kontakt OZ PRÍRODA Webová stránka: http://www.fpv.umb.sk/katedry/katedra-informatiky/kruzky-organizovane-ki-umb-pre-ziakov-zs-a-ss/informacie-o-kruzku-zs.html
E-mailová adresa kontaktnej osoby: patrik.vostinar@umb.sk

Zdieľať v sociálnych sieťach