„Математика со компјутер“

NCRIPU

Descripción Овој настан ќе биде организиран во вид на натпревар за учениците од III одделение од ОУ „Св. Климент Охридски“ од Битола. Натпреварот ќе биде во просториите на Факултетот за информатички и комуникациски техниологии. Истиот ќе го водат професорите, а учениците ќе бидат поделени во групи под менторство на студенти. Комисија ќе бидат 3 студенти и наставничките. Учениците ќе имаат за задача на направат програма која ќе опфаќа едноставни математички операции.
Победник ќе биде една од групите и ќе добие симболична награда.
Целта на натпреварот е учениците да изведуваат едноставни математички операции со компјутер, користејчи го програмирањето.Ubicación

Edad media del grupo 8 - 9

Dificultad

Tipo Evento offline

Fecha 16.10.2019    10:00 - 13:00

Dirección О.У „Св. Климент Охридски, ул. Димче Лахчански бб
7000 Битола

Número máximo de participantes 30 ¿Quieres participar? Por favor, ponte en contacto con Proyecto Dono.

La participación en el evento es gratuita
Meet and Code Award Diversity

Contacto NCRIPU Website: http://ousvklimentohridskibt.weebly.com/
Correo electrónico de la persona de contacto: monikamarkovsk34@gmail.com

Compartir en las redes sociales