„Математика со компјутер“

NCRIPU

Descrizione Овој настан ќе биде организиран во вид на натпревар за учениците од III одделение од ОУ „Св. Климент Охридски“ од Битола. Натпреварот ќе биде во просториите на Факултетот за информатички и комуникациски техниологии. Истиот ќе го водат професорите, а учениците ќе бидат поделени во групи под менторство на студенти. Комисија ќе бидат 3 студенти и наставничките. Учениците ќе имаат за задача на направат програма која ќе опфаќа едноставни математички операции.
Победник ќе биде една од групите и ќе добие симболична награда.
Целта на натпреварот е учениците да изведуваат едноставни математички операции со компјутер, користејчи го програмирањето.Location

Fascia d'età 8 - 9

Difficoltà

Tipologia Evento Offline

Data 16.10.2019    10:00 - 13:00

Indirizzo О.У „Св. Климент Охридски, ул. Димче Лахчански бб
7000 Битола

Max. Participanti 30 Vuoi partecipare? Contatta il nostro riferimento locale.

La partecipazione è gratuita.
Meet and Code Award Diversity

Contatti NCRIPU Website: http://ousvklimentohridskibt.weebly.com/
Mail persona di riferimento: monikamarkovsk34@gmail.com

Condividi sui Social Media