„Математика со компјутер“

NCRIPU

Opis Овој настан ќе биде организиран во вид на натпревар за учениците од III одделение од ОУ „Св. Климент Охридски“ од Битола. Натпреварот ќе биде во просториите на Факултетот за информатички и комуникациски техниологии. Истиот ќе го водат професорите, а учениците ќе бидат поделени во групи под менторство на студенти. Комисија ќе бидат 3 студенти и наставничките. Учениците ќе имаат за задача на направат програма која ќе опфаќа едноставни математички операции.
Победник ќе биде една од групите и ќе добие симболична награда.
Целта на натпреварот е учениците да изведуваат едноставни математички операции со компјутер, користејчи го програмирањето.Lokalizacja

Grupa wiekowa 8 - 9

Poziom trudności

Rodzaj wydarzenia Wydarzenie offline

Data 16.10.2019    10:00 - 13:00

Adres О.У „Св. Климент Охридски, ул. Димче Лахчански бб
7000 Битола

Maksymalna liczba uczestników 30 Chcesz wziąć udział w tym wydarzeniu? Prosimy o kontakt z organizatorami.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny
O Meet and Code Award Diversity (Różnorodność)

Kontakt NCRIPU Strona internetowa: http://ousvklimentohridskibt.weebly.com/
Adres e-mail osoby kontaktowej: monikamarkovsk34@gmail.com

Udostępnij