Newsletter

Warunki uczestnictwa


Kryteria kwalifikacji do grantu Meet and Code

O granty w ramach programu Meet and Code ubiegać się mogą jedynie charytatywne organizacje nonprofit z następujących krajów: Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Kazachstan, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania i Włochy. Pomysły na wydarzenia powinny zostać zorganizowane pomiędzy 1 września a 31 października 2021 roku. Nadesłane propozycje powinny być skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 8 - 24, zapewniając im bezpłatną formę uczestnictwa. Więcej szczegółów znajdziesz w sekcji 'Kryteria finansowania przy wyborze zgłaszanych pomysłów'.

Who Is Behind Meet and Code?

Organizatorami inicjatywy Meet and Code są firma SAP, organizacja Haus des Stiftens gGmbH oraz krajowi partnerzy sieci TechSoup Europe. W 2020 roku, Niemieckie Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Wspólnoty (BMI) dołączyło do projektu w ramach prezydencji EU, skupiając swój patronat nad innymi krajami europejskimi. SAP oraz BMI ą sponsorami inicjatywy oraz oferują różne zasoby skierowane do organizacji pozarządowych. Organizacja Haus des Stiftens gGmbH odpowiada za inicjatywę, wybór wydarzeń w Niemczech, Austrii oraz Szwajcarii, jak również ogólne zarządzanie oraz koordynację środków w poszczególnych krajach. Sieć TechSoup Europe i jej partnerzy odpowiedzialni są za koordynację inicjatywy oraz selekcję wydarzeń w poszczególnych krajach. Meet and Code zostało opracowane wspólnie przez Haus des Stiftens oraz firmę SAP.

Sprawdzanie wiarygodności organizacji

Organizacje zainteresowane aplikowaniem o grant Meet and Code muszą najpierw zarejestrować się na stronie Meet and Code oraz poczekać na weryfikację swojego statusu non-profit. Proces weryfikacji i kwalifikacji organizacji przeprowadzony będzie przez partnera sieci TechSoup Europe działającego w kraju organizacji aplikującej (lista wszystkich partnerów TechSoup Europe dostępna jest na http://www.techsoupeurope.org/where-we-work/).

Upoważnieni reprezentanci organizacji będą poproszeni o podanie danych rejestracyjnych organizacji i aktualnych danych kontaktowych w celu komunikacji dotyczącej wydarzenia, oraz wpisanie szczegółowego opisu planowanego wydarzenia. Każda organizacja może zgłosić więcej niż jeden pomysł na wydarzenie, pod warunkiem, że wydarzenia te znacznie się od siebie różnią.

Ramy czasowe rejestracji

Organizacje mogą zgłaszać swoje pomysły od 01.06.2021 do 15.09.2021 włącznie. Decydującym czynnikiem podczas oceny wydarzeń przez lokalnego partnera będzie przekazanie przed zakończeniem rejestracji wszystkich wymaganych informacji i dokumentów.

Ocena pomysłów na wydarzenia

Każdy pomysł na wydarzenie oceniony zostanie przez spółkę SAP SE i/lub spółkę grupy SAP działającą w kraju aplikującej organizacji (pełna lista spółek grupy SAP dostępna jest pod adresem: https://www.sap.com/dam/site/corporate/legal/sap-legal-entities.pdf) i/lub Haus des Stiftens gGmbH (dla organizacji aplikujących w Niemczech, Austrii lub Szwajcarii) lub właściwego partnera sieci TechSoup Europe (dla wszystkich pozostałych krajów) - w Polsce odpowiedzialna za to jest Fundacja TechSoup. W ciągu czterech tygodni od rejestracji wydarzenia, na adres e-mail wyślemy powiadomienie z informacją o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu zgłoszenia.

Jeśli pomysł na wydarzenie zostanie odrzucony, osoba kontaktowa organizacji może poprosić lokalnego partnera TechSoup o informację zwrotną, jaki był powód odrzucenia wniosku. Organizacja może następnie dopracować swój pomysł i zgłosić go ponownie. Jeśli wydarzenie po raz drugi zostanie odrzucone, nie ma możliwości jego kolejnego zgłoszenia.

Zaakceptowane wydarzenia, które otrzymają grant na realizację, zostaną automatycznie opublikowane na stronie Meet and Code i będą widoczne dla wszystkich użytkowników strony.

Czas na przeprowadzenie sfinansowanych wydarzeń

Wydarzenie musi odbyć się pomiędzy 1 września a 31 października 2021 roku.

Wysokość grantu

Każde wydarzenie ocenione pozytywnie otrzyma zazwyczaj kwotę w wysokości 400 €. Haus des Stiftens gGmbH zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia wysokości Funduszy SAP w pojedynczych przypadkach.

Kryteria wyboru zgłoszonych pomysłów

Każdy zgłaszany projekt musi spełniać następujące kryteria:

 1. Wydarzenie ma na celu zainspirowanie i wprowadzenie młodego pokolenia w świat technologii. Zgłaszane tematy muszą ściśle dotyczyć technologii i kodowania.
 2. Wydarzenie musi być zrealizowane pomiędzy 1 września a 31 października 2021.
 3. Udział w wydarzeniu finansowanym w ramach inicjatywy Meet and Code musi być bezpłatny dla uczestników.
 4. Wydarzenie musi być skierowane do dzieci i młodzieży od 8 do 24 roku życia.

Warunek kwalifikacji: Tylko organizacje nonprofit mogą zgłaszać swoje pomysły za pośrednictwem strony Meet and Code.

 1. Wydarzenia są organizowanie i przeprowadzane przez organizacje pozarządowe, które zgłosiły na nie pomysł. Organizacja zgłaszająca pomysł na wydarzenie jest odpowiedzialna za wszystko, co wydarzy się podczas planowania, organizacji oraz przeprowadzania projektu, jak również za czynności, które należy wykonać po samym wydarzeniu.
 2. Obiecane fundusze zostaną wypłacone jedynie organizacjom, które będą w stanie potwierdzić swój status non-profit. Odpowiednie dokumenty poświadczające status non-profit muszą zostać przekazane (oraz zweryfikowane) przed przesłaniem pomysłu na wydarzenie.

Dodatkowo, w 2021 obowiązują także następujące zasady:

 1. Wszystkie wydarzenia muszą być przeprowadzone wirtualnie.
 2. Wydarzenie nie może być krótsze niż 90 minut. Czas ten może zostać zrealizowany jednorazowo bądź rozbity na kilka, krótszych sesji.
 3. Wydarzenia na żywo muszą być przeprowadzone dla minimum 10 osób.
 4. Formatem wydarzenia może być:
  a) wydarzenie na żywo, np. webinarium bądź warsztaty online z kodowania
  b) inne przedsięwzięcie z obowiązkową interakcją uczestników, np. złożony kurs online z sesjami FAQ na żywo.

Prosimy pamiętać, że grant może być wykorzystany tylko na wydatki związane z organizacją wydarznia, tj.

 1. trener warsztatów
 2. licencja na narzędzia online
 3. Materiały naukowe dla uczestników + koszty przesyłki
 4. Wydatki związane z komunikacją, w celu dotarcia do potencjalnych uczestników, np. ulotki, plakaty, marketing online
 5. Zewnętrzne wsparcie profesjonalistów do spraw technicznych i organizacyjnych. Wynajem przestrzeni koniecznej do przeprowadzenia wydarzenia, np. ze względów technicznych

Jeżeli organizacja spełnia wszystkie kryteria, o przyznaniu funduszy zadecyduje organizacja Haus des Stiftens gGmbH lub, w zależności od kraju, właściwy partner sieci TechSoup Europe. W Polsce jest to Fundacja TechSoup

Fundacja TechSoup nie ma obowiązku do podania powodów odrzucenia, ani do przekazania grantu każdej aplikującej organizacji, nawet jeśli wszystkie kryteria formalne zostały spełnione.

Kryteria wykluczające

Poniższe pomysły na wydarzenia są wykluczone z projektu:

 • Wydarzenia zaplanowane i realizowane w kraju nieobjętym projektem
 • Inicjatywy polityczne lub religijne
 • Projekty, z których skorzystają jedynie pojedyncze osoby
 • Projekty niezwiązane z Meet and Code

Obowiązek raportowania

 1. O dofinansowanych wydarzeniach

  Każda organizacja pozarządowa otrzymująca grant jest zobowiązana odpowiedzieć na ankietę sprawozdawczą. Ankieta składa się z dwóch kwestionariuszy, z czego jeden powinien zostać wypełniony przed wydarzeniem, a drugi tuż po jego zakończeniu. Przygotowana została jedna ankieta dla każdej organizacji, niezależnie od liczby wydarzeń przeprowadzonych przez taką organizację. Formularz ankiety zostanie wysłany na adres e-mail osoby kontaktowej każdego przyznanego wydarzenia przed 1 września 2021 r.

  Raport musi zawierać poniższe informacje:

  • Nazwa organizacji
  • Nazwa wydarzenia
  • Lokalizacja wydarzenia
  • Data wydarzenia
  • Charakter wydarzenia
  • Liczba i płeć uczestników
  • Samoocena poziomu cyfryzacji organizacji
  • Feedback do programu Meet and Code

  Organziacje pozarządowe, które otrzymają grant będą również zobowiązane do przeprowadzenia ankiety badającej wpływ wydarzenia na uczestników oraz ich wrażenia. Ankieta jest dobrowolna

  Firma SAP, organizacja Haus des Stiftens gGmbH oraz partnerzy TechSoup Europe pragną wykorzystać powyższe informacje z raportów oraz wyników ankiet, jak również wszelkie dodatkowe informacje, zdjęcia, wideo, logo i inne przesłane przez organizacje, informacje o uczestnikach i zwycięzcach Meet and Code Award i zwycięzkich wydarzeniach w ramach własnego raportowania Meet and Code. Organizacje prowadzące wydarzenia otrzymają formularz zgody na tego typu publiczne wykorzystanie materiałów.

 2. AUmowa grantowa i potwierdzenie otrzymania grantu

  Organizacja otrzyma drogą mailową od partnera sieci TechSoup Europe działającego w danym kraju umowę przekazania dotacji w ramach inicjatywy Meet and Code. W Polsce organizacją przekazującą grant jest Fundacja TechSoup. Ponadto, organizacja może zostać poproszona o przesłanie pisemnego potwierdzenia otrzymania darowizny.

 3. Termin przesłania potwierdzenia i raportu

  Potwierdzenie otrzymania grantu powinno zostać przesłane przez organizację pozarządową w ciągu 14 dni od zakończenia wydarzenia. Raport merytoryczny oraz ocena wydarzenia powinny zostać przesłane przez organziację w ciągu 48 godzin od zakończenia wydarzenia.

Nagroda: Meet and Code Award

W tym roku firma SAP będzie miała przyjemność nagrodzić najlepsze pomysły na wydarzenia spośród zgłoszeń przesłanych ze wszystkich krajów uczestniczących w inicjatywie Meet and Code. Udział w tym dodatkowym procesie konkursowym jest dobrowolny i regulowany następującymi warunkami:

 1. Organizatorem Meet and Code Award jest firma SAP SE.
 2. Celem przyznania nagrody jest wyróżnienie najlepszych wydarzeń, które przygotują dzieci i młodzież na wyzwania świata cyfrowego i tym samym pobudzą ich wyobraźnię. Najlepsze pomysły w każdej z pięciu kategorii opisanych poniżej, zostaną zaprezentowane podczas gali finałowej w siedzibie SAP.
 3. Rejestracja: Organizacje, które otrzymały dofinansowanie i pomyślnie zrealizowały swoje wydarzenie, mogą zgłosić je do udziału w konkursie. Rejestracja jest możliwa na stronie internetowej od 01.11.2021 do 15.12.2021.
 4. Ocena wydarzeń zostanie przeprowadzona w podanych kategoriach zgodnie z poniższymi kryteriami:
  • Girls do IT! (Dziewczyny kodują!)

   Temat równouprawnienia płci i wyrównania szans odgrywa ważną rolę w dzisiejszym społeczeństwie. Powyższa kategoria ma na celu zniwelowanie nierówności między mężczyznami i kobietami obecnymi w branży IT i programowaniu. Szukamy kreatywnych wydarzeń które przełamują stereotypy i wspierają przyszłe programistki. Przykładowe wydarzenia w tej kategorii powinny skupić się na wzbudzeniu zainteresowania programowaniem, zwłaszcza wśród dziewcząt, przy jednoczesnym zwiększeniu świadomości rodziców w zakresie uprzedzeń związanych z płcią w edukacji technologicznej.

  • Diversity (Różnorodność)

   Zaangażowanie na rzecz różnorodności ma kluczowe znaczenie zarówno dla indywidualnego, jak i zbiorowego sukcesu, a dzięki różnym perspektywom jesteśmy silniejsi poprzez łączenie kultury, pochodzenia religijnego i etnicznego, wieku, płci, orientacji seksualnej oraz tożsamości lub ekspresji płciowej. W kategorii Różnorodność szukamy pomysłów, które inspirują dzieci i młodzież do świata o równych szansach. Rozszerzamy to również na zdolności umysłowe i fizyczne oraz różne warunki życia i pracy. Może to na przykład dotyczyć nieletnich więźniów lub koncentrować się na IT dla osób z zaburzeniami widzenia i słuchu.

  • Code for the Planet (Koduj dla planety)

   Czy wiedzieliście, że za pomocą technologii można obserwować przemieszczanie się pszczół? W tej kategorii poszukujemy wydarzeń, które połączą programowanie z działaniami na rzecz środowiska. Wszystkie wydarzenia związane z polepszeniem edukacji o zmianach klimatu poprzez zwiększenie świadomości o nich stanowią cenny wkład w Cel nr 13 "Działania w Dziedzinie Klimatu". Przykładowe wydarzenia z tej kategorii mogą dążyć do wykorzystania technologii do pomiaru zanieczyszczenia powietrza lub stworzenia narzędzi zapewniających lepszą wydajność energetyczną.

  • Community (Społeczność)

   Społeczność lokalna to bezpieczna sieć dla ludzi, którzy ją tworzą. Wydarzenia z tej kategorii biorą pod uwagę aspekty lokalne i specyficzne potrzeby społeczności oraz poprzez pasję do spotykania się i kodowania zbliżają ludzi, którzy mają podobne cele, pomysły i mieszkają w tej samej okolicy. Przykładem takiego wydarzenia może być wspólna praca przy lokalnej platformie.

  • Code for Europe (Koduj dla Europy)

   Współpraca jest niezwykle ważna, zwłaszcza jeśli chodzi o pokonywanie trudności i wyzwań związanych z cyfryzacją UE. Ściśle związana z celami zrównoważonego rozwoju ONZ nr 17 (SDG) nr 17 Partnerstwa na rzecz celów, ta kategoria ma na celu zainicjowanie międzynarodowej współpracy między firmami oraz zjednoczenie dzieci z różnych środowisk poprzez spotkania w ramach Meet and Code. Wydarzenia w tej kategorii obejmują: bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z mediów internetowych, szukanie sposobów, które mogą pomóc zbliżyć dzieci i młodzież różnych narodowości, walka z dezinformacją i zwalczanie fałszywych wiadomości (fake news), a także kreatywne rozwiązania, które będą odpowiedzią na dzisiejsze wyzwania cyfrowe w całej Europie.

 5. Zakwalifikowane do ubiegania się o nagrodę są wydarzenia, które otrzymały grant Meet and Code. Pracownicy organizacji organizującej wydarzenie Meet and Code, jak również urzędnicy i inni pracownicy sektora publicznego są wykluczeni z konkursu.
 6. Procedura: Wszystkie wydarzenia Meet and Code, które uczestniczą w jednej z pięciu kategorii, przejdą wstępną selekcję przeprowadzoną przez lokalnego partnera TechSoup a następnie przedstawione zostaną Jury, które wybierze spośród nich trzech finalistów (w tym jednego zwycięzcę) każdej kategorii. Proces odbędzie się zgodnie z określoną procedurą.
 7. Nagrody: Trzech finalistów z każdej kategorii otrzyma zaproszenie na galę zamykającą konkurs, która odbędzie się wirtualnie lub w wyznaczonej wcześniej lokalizacji. W przypadku gali organizowanej fizycznie, zostaną pokryte wszystkie koszty podróży, zakwaterowania, wliczając w to dietę na posiłek. Dwie osoby na organizację mogą uczestniczyć w ceremonii. Pierwsze miejsce w każdej kategorii otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 2000 euro.
 8. Odpowiedzialność prawna i sądowa: Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podróż na ceremonię końcową. Postępowania sądowe są wykluczone.

Komunikacja zewnętrzna

Partner projektu jest uprawniony do pełnego wykorzystania wyżej wymienionych raportów i wyników ankiety, w tym dostarczonych materiałów informacyjnych, a także informacji o uczestnikach i laureatach nagrody z powiązanymi pomysłami na wydarzenia - w ramach własnego raportowania. Zgłaszający wyraża na to zgodę, przedstawiając pomysły i udzielając dalszych informacji w trakcie swojego uczestnictwa.

Aby zapewnić odpowiednią widoczność inicjatywy, organizacje otrzymujące Fundusze SAP zobowiązane są do używania logo Meet and Code w swoich działaniach typu public relations związanych z ufundowanym wydarzeniem. Właściwe korzystanie z logo przedstawione jest w przewodniku po stylach (styleguide), który dostępny jest w zakładce z plikami do pobrania po zalogowaniu na stronie meet-and-code.org. Wykorzystanie loga musi być poprzedzone informacją wysłaną na contact@meet-and-code.orgZachęcamy także organizacje do używania oficjalnego hashtaga inicjatywy: #meetandcode #codeEU oraz #SAP4Good w swoich mediach społecznościowych. Na stronie Meet and Code udostępniona zostanie ścianka social media pokazująca wszystkie posty wykorzystujące podany hashtag.

Obowiązki; odpowiedzialność prawna

Meet and Code odbywa się w porozumieniu z EU Code Week i ma na celu wzmocnienie tej ogólnoeuropejskiej inicjatywy. Dlatego zachęcamy wszystkie finansowane organizacje non-profit do rejestrowania przyznanych im wydarzeń na stronie internetowej EU Code Week.

Odpowiedzialność za realizację projektu ponosi organizacja pozarządowa zgłaszająca pomysł. Partnerzy inicjatywy, w tym Fundacja TechSoup, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, także prawnej, z tytułu projektu lub jego realizacji. Partnerzy inicjatywy nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie projektu, szkody, straty lub uszczerbki na zdrowiu poniesione przez uczestników, osoby trzecie lub podmioty prawne, wynikające z rejestracji lub powstałe w ramach realizacji projektu. Partnerzy biorący udział w inicjatywie nie ponoszą również odpowiedzialności za prawne zobowiązania wobec uczestników w ramach projektu lub z niego wynikające, niezależnie od tego, czy zobowiązania te powiązane są z zasobami funduszowymi, czy nie.

Partnerzy inicjatywy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu wynikające z udziału w wydarzeniu lub pobrania materiałów powiązanych z inicjatywą Meet and Code.

Projekty niezrealizowane; niewykorzystane środki finansowe

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu projekt nie zostanie zrealizowany lub pozostaną środki pozostałe po jego realizacji, wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia takiego faktu Haus des Stiftens i może zasugerować podobne projekty, które mogłyby być finansowane z takich funduszy rezydualnych.