Newsletter
Aplikuj o grant

Warunki uczestnictwa


Kryteria kwalifikacji do grantu Meet and Code

O grant Meet and Code mogą ubiegać się organizacje non-profit z następujących krajów: Austria, Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Irlandia, Luksemburg, Holandia, Polska, Rumunia, Hiszpania, Wielka Brytania i Ukraina. Wszystkie zgłoszone pomysły na wydarzenia związane z umiejętnościami cyfrowymi i kodowaniem powinny odbywać się w okresie od 17 czerwca 2024 do 31 października 2024 r. i być dostosowane do Tygodnia Kodowania UE. Wydarzenia powinny być skierowane do dzieci i młodzieży z niedostatecznie reprezentowanych grup i muszą być dla nich bezpłatne.

Więcej szczegółów w sekcji: Kryteria finansowania przy wyborze zgłoszonych pomysłów na projekty.

Kto stoi za Meet and Code?

Za inicjatywą Meet and Code stoją partnerzy organizacyjni Haus des Stiftens für Unternehmen & Non-Profits gGmbH (Haus des Stiftens) i TechSoup Europe, wraz z odpowiednimi partnerami krajowymi w sieci TechSoup Europe, Amazon, który umożliwia inicjatywę w ramach Amazon Future Engineer, zapewniając wsparcie finansowe i know-how. Haus des Stiftens jest odpowiedzialny za inicjatywę i organizację projektu charytatywnego. TechSoup Europe koordynuje finansowanie i obsługę projektu za pośrednictwem odpowiedzialnych krajowych partnerów non-profit sieci TechSoup Europe. Partnerzy TechSoup Europe są odpowiedzialni za koordynację inicjatywy i wybór wydarzeń, które mają być wspierane w ich krajach. Meet and Code został pierwotnie opracowany przez Haus des Stiftens, SAP i TechSoup Europe.

Sprawdzanie wiarygodności organizacji

Organizacje zainteresowane ubieganiem się o grant Meet and Code muszą najpierw zarejestrować się w Meet and Code i przejść weryfikację swojego statusu jako organizacji non-profit. Proces ten jest przeprowadzany przez partnera sieci TechSoup Europe w kraju organizacji ubiegającej się o grant.

Upoważnieni przedstawiciele organizacji są zobowiązani do podania szczegółów swojej organizacji wraz z wyczerpującym opisem pomysłu na wydarzenie i aktualnymi danymi kontaktowymi. Można zgłosić więcej niż jeden pomysł na wydarzenie, pod warunkiem, że projekty znacznie się od siebie różnią.

Ramy czasowe rejestracji

Organizacje mogą zgłaszać swoje pomysły na wydarzenia w okresie od 22 maja 2024 do 30 września 2024 włącznie. Aby zapewnić ocenę przez lokalnego partnera, zgłoszenia muszą być kompletne wraz ze wszystkimi dostarczonymi dokumentami uzupełniającymi i przesłane przed zakończeniem rejestracji.

Ocena pomysłów na wydarzenia

Każdy pomysł na wydarzenie zostanie oceniony przez odpowiedniego partnera krajowego. Po upływie czterech tygodni przedstawiciel organizacji zostanie powiadomiony e-mailem o tym, czy zgłoszony pomysł został zatwierdzony do finansowania, czy nie.

Jeśli pomysł zostanie odrzucony, lokalny partner może - na prośbę organizacji non-profit - podzielić się powodem odrzucenia z osobą odpowiedzialną. Organizacja może ponownie zgłosić pomysł po jego poprawieniu. Jeśli jednak pomysł zostanie ponownie odrzucony, nie będzie można go dalej zgłaszać.

Zgłaszając pomysł, wnioskodawca zgadza się, że każdy zatwierdzony i sponsorowany pomysł na wydarzenie zostanie automatycznie opublikowany na stronach internetowych www.meet-and-code.org i www.codeweek.eu, dostępnych dla wszystkich użytkowników.

Jeżeli publikacja spowoduje naruszenie praw wnioskodawcy, w szczególności praw autorskich, praw do znaków towarowych lub innych praw własności przemysłowej, wnioskodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za dochodzenie roszczeń prawnych.

Czas realizacji dofinansowanych wydarzeń

Sfinansowane wydarzenie musi odbyć się między 17 czerwca 2024 a 31 października 2024 r.

Kwota grantu Meet and Code

Każde zatwierdzone wydarzenie otrzyma dofinansowanie w wysokości 500 euro jako wsparcie na rozpoczęcie działania. Haus des Stiftens zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia kwoty finansowania w indywidualnych przypadkach.

Kryteria finansowania przy wyborze zgłoszonych pomysłów na projekty

Podstawowe kryteria dotyczą pomysłów na wydarzenia:

 1. Wydarzenie ma na celu zainspirowanie i wprowadzenie młodego pokolenia w świat technologii i kodowania. Wydarzenia muszą być związane z tematyką umiejętności cyfrowych (kodowanie, robotyka, IoT, sztuczna inteligencja itp.)
 2. Wydarzenie musi odbyć się między 17 czerwca 2024 a 31 października 2024 r.
 3. Docelowymi odbiorcami są dzieci i młodzież w wieku od 8 do 24 lat.
 4. W każdym wydarzeniu musi wziąć udział co najmniej 20 dzieci i młodzieży. Najlepiej byłoby, gdyby wydarzenia koncentrowały się na dzieciach i młodzieży z niedostatecznie reprezentowanych i niedocenianych społeczności*.
 5. Udział musi być bezpłatny.
 6. Wydarzenie musi trwać minimum 240 minut. Te ramy czasowe mogą być spełnione w jednej sesji lub mogą być podzielone na kilka sesji.
 7. Aby ubiegać się o dotację, organizacje charytatywne muszą zgłaszać swoje pomysły za pośrednictwem krajowej strony Meet and Code.

 8. Wydarzenia muszą być inicjowane, zarządzane i prowadzone przez zgłaszającą organizację non-profit. Zgłaszająca organizacja non-profit jest odpowiedzialna za wszystko, co dzieje się podczas planowania, organizacji, prowadzenia i monitorowania projektu.
 9. Środki wypłacane są wyłącznie organizacjom charytatywnym, które są w stanie udowodnić swój status non-profit. Potwierdzenie musi zostać dostarczone podczas procesu walidacji przeprowadzanego przez partnera sieci TechSoup Europe w kraju organizacji składającej wniosek.
 10. Wydarzenia mogą odbywać się wirtualnie, częściowo wirtualnie lub na miejscu.

*Niedostatecznie reprezentowane i niedoceniane grupy oznaczają między innymi osoby ze środowisk migracyjnych i uchodźczych, z gospodarstw domowych o niskich dochodach/środowisk o niekorzystnej sytuacji ekonomicznej, z dzielnic o niekorzystnej sytuacji społecznej, bez dostępu do własnego urządzenia IT, mniejszości etnicznych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Dofinansowanie może być wykorzystane wyłącznie na zgłoszony projekt i cele charytatywne, takie jak:

 1. Trener/trenerzy prowadzący warsztaty
 2. Licencja na narzędzia do nauczania online lub koszty utrzymania
 3. Materiały szkoleniowe dla uczestników; w tym opieka i wysyłka, np. zeszyty ćwiczeń lub sprzęt komputerowy
 4. Wydatki związane z komunikacją, w celu dotarcia do potencjalnych uczestników, np. ulotki, plakaty, marketing online
 5. Zewnętrzne wsparcie profesjonalistów do spraw technicznych i organizacyjnych.
 6. Wynajem przestrzeni koniecznej do przeprowadzenia wydarzenia, np. ze względów technicznych

Haus des Stiftens lub, w razie potrzeby, jego partner w sieci TechSoup Europe zachowuje wyłączną swobodę w przyznawaniu finansowania po spełnieniu przez organizację kryteriów wyboru.

Nie istnieje automatyczne uprawnienie do podania powodów odrzucenia, a wnioskodawca nie jest uprawniony do otrzymania dotacji. Ponadto spełnienie wytycznych dotyczących finansowania nie zobowiązuje Haus des Stiftens ani jego partnerów do zapewnienia finansowania.

Kryteria wykluczające

Z finansowania wyłączone są następujące pomysły na wydarzenia:

 • Wydarzenia zaplanowane i realizowane w kraju nieobjętym projektem
 • Inicjatywy polityczne lub religijne
 • Projekty, z których skorzystają jedynie pojedyncze osoby
 • Projekty niezwiązane z Meet and Code

Obowiązek raportowania i inne obowiązki

 1. O dofinansowanych wydarzeniach

  Każda finansowana organizacja non-profit ma obowiązek wypełnić ankietę sprawozdawczą składającą się z dwóch kwestionariuszy – jednego do wypełnienia przed i drugiego po terminie wydarzenia. Niezależnie od liczby przeprowadzonych wydarzeń wystarczy jedna ankieta na organizację. Formularz ankiety zostanie przesłany na adres e-mail osoby kontaktowej przy przyznanym wydarzeniu po jego zatwierdzeniu.

  Raport musi zawierać poniższe informacje:

  • Nazwa organizacji
  • Nazwa wydarzenia
  • Lokalizacja wydarzenia
  • Data wydarzenia
  • Charakter wydarzenia
  • Liczba i płeć uczestników
  • Samoocena poziomu cyfryzacji organizacji
  • Feedback do programu Meet and Code

  Oprócz ankiety sprawozdawczej, dostępna jest ankieta uczestnika dla uczestników wydarzenia. Zachęca się finansowaną organizację non-profit do przeprowadzenia tej ankiety wśród uczestników na początku i na końcu wydarzenia. Ta ankieta jest dobrowolna

  Przesyłając pomysł na wydarzenie na stronę internetową www.meet-and-code.org i dostarczając materiały informacyjne, takie jak zdjęcia, filmy lub nazwiska, organizacje mają obowiązek przestrzegać obowiązujących przepisów i zwolnić Haus des Stiftens i jego partnerów z odpowiedzialności z wszelkich roszczeń osób trzecich, takich jak naruszenia praw autorskich lub znaków towarowych. Należy pamiętać, że uzyskanie oświadczeń o wyrażeniu zgody może być konieczne w celu ochrony prywatności przedstawionych osób (szczególnie w przypadku osób niepełnoletnich z podpisem rodziców.

  Jeżeli Haus des Stiftens dowie się o naruszeniu praw osób trzecich, organizacja proszona jest o niezwłoczne usunięcie lub usunięcie kwestionowanych treści. Jeżeli organizacja nie zastosuje się do żądania, Haus des Stiftens zorganizuje usunięcie. Wszelkie roszczenia odszkodowawcze z tytułu naruszenia praw ponosi wyłącznie organizacja, która udostępniła treści.

 2. Informacje o korzystaniu z środków finansowych i potwierdzaniu darowizn

  Finansowane organizacje z Niemiec i Austrii muszą dostarczyć Haus des Stiftens potwierdzenie dotyczące darowizny otrzymanej w ramach inicjatywy Meet and Code. Finansowane organizacje z innych krajów mogą, ale nie muszą, być zobowiązane do przesłania e-mailem specjalnego formularza do odpowiednich partnerów krajowych sieci TechSoup Europe, potwierdzającego ich darowiznę.

 3. Termin składania dokumentacji

  Potwierdzenia darowizn muszą zostać dostarczone przez finansowaną organizację non-profit w ciągu 14 dni od zakończenia wydarzenia. Ankieta sprawozdawcza musi zostać wypełniona przez finansowane organizacje non-profit w ciągu 48 godzin od zakończenia wydarzenia.

Meet and Code Awards

W tym roku Amazon ma przyjemność nagrodzić najlepsze pomysły na wydarzenia w każdym z uczestniczących krajów w ramach inicjatywy Meet and Code 2024. Udział jest dobrowolny i podlega następującym warunkom:

 1. Cel: Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych przykładowych wydarzeń, które przygotują dzieci i młodzież do cyfrowego świata jutra i pobudzą ich wyobraźnię. Najlepsze pomysły na wydarzenia w każdej z trzech kategorii opisanych poniżej zostaną zaprezentowane podczas ceremonii zamknięcia, zarówno online, jak i na miejscu.
 2. Rejestracja: Organizacje, które otrzymały finansowanie Meet and Code i pomyślnie wdrożyły swoje wydarzenie w ramach Meet and Code 2024, mogą zarejestrować je do udziału w konkursie. Rejestracja jest otwarta od 1 października 2024 do 10 listopada 2024 r.. Organizacje muszą dostarczyć szczegółowy opis wydarzenia i/lub imponującą historię z wydarzenia po jego zakończeniu, wraz z inspirującymi zdjęciami i opiniami uczestników oraz trenerów/organizatorów warsztatów. Każde wydarzenie można zgłosić tylko w jednej kategorii.
 3. Ocena: Ocena zostanie dokonana w obrębie następujących kategorii:
  • Girls do IT! (Dziewczyny kodują!)

   Równość płci odgrywa ważną rolę w dzisiejszym nowoczesnym i integracyjnym społeczeństwie. Ta kategoria nagród ma na celu pomóc zlikwidować różnice między płciami w IT i programowaniu. Szukamy kreatywnych wydarzeń, które przełamują stereotypy związane z płcią i wzmacniają pozycję dziewcząt w programowaniu. Wydarzenia w tej kategorii mogą na przykład koncentrować się na rozbudzaniu zainteresowania i zabawy programowaniem, zwłaszcza wśród dziewcząt, przy jednoczesnym włączeniu rodziców w celu wspierania świadomości na temat uprzedzeń ze względu na płeć w edukacji technologicznej.

  • Diversity (Różnorodność)

   Biegłość w zakresie umiejętności cyfrowych jest niezbędna nie tylko do odniesienia sukcesu w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie, ale także do przygotowania przyszłej siły roboczej do nadchodzących miejsc pracy. Niestety, nie wszystkie osoby w Europie mają zasoby, aby poprawić swoje umiejętności cyfrowe, co prowadzi do nierównych szans dla młodzieży. Naszym celem jest zapewnienie zróżnicowanej puli przyszłych talentów cyfrowych, które niwelują przepaść cyfrową. W kategorii Różnorodność szukamy innowacyjnych pomysłów, które wspierają społeczności pozbawione dostępu do edukacji cyfrowej. W ten sposób chcemy zapewnić, że talenty cyfrowe naszej młodzieży są tak różnorodne, jak nasze społeczeństwo, ostatecznie przyczyniając się do bardziej sprawiedliwej i integracyjnej przyszłości dla wszystkich. Obejmuje to na przykład wydarzenia skierowane do gospodarstw domowych o niskich dochodach, młodzieży ze środowisk migracyjnych lub uchodźczych, mniejszości etnicznych, osób z dzielnic o niekorzystnej sytuacji społecznej, osób bez dostępu do własnych urządzeń informatycznych oraz młodych osób niepełnosprawnych.

  • Code for the Planet (Koduj dla planety)

   Czy wiesz, że możesz śledzić pszczoły za pomocą nowoczesnej technologii? Szukamy wydarzeń, które łączą umiejętności cyfrowe i działania na rzecz planety. Wszystkie wydarzenia, które poprawiają edukację klimatu poprzez podnoszenie świadomości na ten temat są cennym wkładem w realizację cenny wkład w realizację CRS 13. Przykłady wydarzeń w tej kategorii mogą dotyczyć pomiaru zanieczyszczenia powietrza lub narzędzi do efektywności energetycznej.

 4. Kwalifikacja: Do konkursu kwalifikują się wszystkie organizacje, które otrzymały dofinansowanie Meet and Code w 2024 r. na swój pomysł na wydarzenie i pomyślnie zrealizowały swoje wydarzenie. Z konkursu wykluczeni są pracownicy organizatora, a także urzędnicy państwowi i pracownicy służb publicznych. Organizacje muszą wypełnić raport wpływu, aby wziąć udział w konkursie.
 5. Kryteria: W ocenie będą brane pod uwagę przede wszystkim następujące kryteria:
  • Zgodność z kategorią: Co jest zgodne z kategorią - całokształt wydarzenia czy jego element?
  • Innowacja: Czy wydarzenie dotyczyło edukacji cyfrowej w innowacyjny i kreatywny sposób?
  • Skalowanie: Czy wydarzenie może służyć jako przykład najlepszych praktyk do wykorzystania przez inne organizacje?
 6. Proces: Nagrody obejmują trzy rundy głosowania. Początkowo krajowi partnerzy TechSoup wstępnie wybiorą najlepsze wydarzenie w każdej kategorii dla swoich krajów. Następnie pracownicy Amazon przeprowadzą drugą rundę głosowania, aby wybrać trzy najlepsze wydarzenia w każdej kategorii w oparciu o odpowiednie kryteria. Na koniec jury zagłosuje i wybierze najlepsze wydarzenie w każdej kategorii. Zwycięzcy poszczególnych kategorii zostaną ogłoszeni podczas ceremonii podsumowującej Meet and Code Awards.
 7. Nagroda: Zwycięzca w każdej kategorii otrzyma nagrodę w wysokości 3000 euro. Więcej informacji można znaleźć na stronie Awards.
 8. Odpowiedzialność prawna: Meet and Code, jako organizator, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za potencjalną podróż na ceremonię wręczenia nagród. Dochodzenia prawne są wykluczone.

Komunikacja zewnętrzna

Partnerzy projektu są uprawnieni do pełnego wykorzystania wyżej wymienionych raportów, wyników ankiet, dostarczonych materiałów informacyjnych, a także szczegółów dotyczących uczestników i zwycięzców Nagród, wraz z powiązanymi pomysłami na wydarzenia, do własnych celów sprawozdawczych. Zgłaszając pomysły i dostarczając dalszych informacji w trakcie swojego uczestnictwa, wnioskodawca wyraża na to zgodę.

Aby wzmocnić inicjatywę Meet and Code, zachęcamy organizacje do używania logo Meet and Code w działaniach public relations związanych ze sponsorowanymi wydarzeniami. Prawidłowe użycie logo jest szczegółowo opisane w przewodniku po stylu. Wykorzystanie logo należy udokumentować, wysyłając wiadomość e-mail na adres contact@meet-and-code.orgZachęcamy także organizacje do używania oficjalnego hashtaga inicjatywy: #MeetAndCode #MeetAndCode2024 #amazonfutureengineer #DigitalSkills4All #CollectiveImpact #codeEU w swoich mediach społecznościowych.

Obowiązki; odpowiedzialność prawna

Meet and Code odbywa się w ramach EU Code Week i ma na celu wzmocnienie tej ogólnoeuropejskiej inicjatywy.

Organizacja non-profit zgłaszająca swój pomysł na wydarzenie jest odpowiedzialna za realizację projektu. Partnerzy inicjatywy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za projekt lub jego realizację. Nie ponoszą również odpowiedzialności za szkody, straty, obrażenia lub niewykonanie zobowiązań poniesione przez uczestników, osoby trzecie lub podmioty prawne w związku z rejestracją lub realizacją projektu. Ponadto partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania prawne wynikające z udziału w projekcie lub jego realizacji w związku z finansowaniem lub jego brakiem.

Partnerzy inicjatywy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu wynikające z udziału w wydarzeniu lub pobrania materiałów powiązanych z inicjatywą Meet and Code.

Projekty niezrealizowane i niewykorzystane środki finansowe

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu projekt nie zostanie zrealizowany lub pozostaną środki pozostałe po jego realizacji, wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia takiego faktu Haus des Stiftens i może zasugerować podobne projekty, które mogłyby być finansowane z takich funduszy rezydualnych.

Haus des Stiftens może, według własnego uznania, wymagać, aby każda kwota pozostałych środków została zwrócona do Haus des Stiftens (lub odpowiedniej organizacji partnerskiej Tech Soup) lub wykorzystana w bieżącym roku kalendarzowym zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi zasadami i przepisami na projekty charytatywne podobne do zgłoszonego projektu (tematy programowe). W tym ostatnim przypadku wnioskodawca zgadza się zapewnić i ponosi odpowiedzialność za to, że takie pozostałe środki mogą być wykorzystane wyłącznie na cele charytatywne. W przypadku wykorzystania środków na podobny projekt, wnioskodawca pozostaje zobowiązany do niezwłocznego złożenia sprawozdania z wykorzystania takich środków finansowych.